Súkromné centrum poradenstva a prevencie ABC

Názov: Súkromné centrum poradenstva a prevencie ABC

Kategória: Služby

Kontakt: 0948 878 873 / riaditelstvo@euporadna.sk

Web: http://www.euporadna.sk

Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Námestove je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, kde sa vykonáva psychologická, špeciálno-pedagogická vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálna činnosť
zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho, kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitná pozornosť je venovaná deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poradenská
služba je poskytovaná aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom. Súkromné centrum zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, depistážnu, metodickú,
výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť, špeciálno-pedagogické a psychologické intervencie deťom so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu, podporuje psychický
a sociálny vývin.

Otváracia doba

Pondelok

08:00 - 16:00

Utorok

08:00 - 16:00

Streda

08:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 16:00

Piatok

08:00 - 16:00

Sobota

objednávka

Nedeľa

zatvorené

Táto prevádzka sa nachádza na 6. poschodí

» Nájsť v orientačnom pláne

Obchody